Identity transformation (do nothing)

identity_trans()

Examples

plot(identity_trans(), xlim = c(-1, 1))