Identity transformation (do nothing).

identity_trans()